Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Η βασική επιδίωξη του νέου Δ.Σ είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της επίτευξης των βασικών σκοπών του καταστατικού του συλλόγου όπως η ανάπτυξη της κυνηγετικής συνείδησης και σεβασμού για το περιβάλλον, η οργάνωση των κυνηγών και η κυνηγετική τους κατάρτιση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από τα μέλη του νέου Δ.Σ στην πραγματοποίηση φιλοθηραματικού έργου σε συνεργασία πάντα με όλες τις αρμόδιες αρχές.

^