Καταστατικό του Συλλόγου

Το καταστατικό του Συλλόγου καθορίζει επί της ουσίας τους κανόνες λειτουργίας του συλλόγου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του καταστατικού:
«Σκοπός του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι η οργάνωσις των κυνηγών και η κυνηγετική κατάρτισης και προαγωγή αυτών προς απόκτησιν της αναγκαίας πειθαρχείας της συνειδήσεως δια την εφαρμογήν των ισχυουσών διατάξεων θήρας αφ’ ενός και την συμβολήν αυτού εις την προσπάθειαν της Πολιτείας προς προστασίαν, διατήρησιν, ανάπτυξην του θηραματικού πλούτου, λελογισμένην διαχείρισην τούτου αφ’ ετέρου και προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος».

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 ως μέσα για την επίτευξη του ως άνω σκοπού αποτελούν:
«α) Η άμεσος συνεργασία μετά των Αρχών της Περιφερείας του δια κυνηγετικά θέματα και των ανώτερων τούτου Κυνηγετικών οργανώσεων (Συνομοσπονδίας), ως και των άλλων Συλλόγων, δια την έρευναν, μελέτην, εφαρμογήν και επίλυσιν των προβλημάτων και επιδιώξεων της θήρας
β) Η αγωγή δια παντός μέσου των μελών προς ανάπτυξιν της αγάπης προς το θήραμα και το περιβάλλον
γ) Η ίδρυσις εκτροφείων και σταθμών εξοικειώσεως και εξαπολύσεως θηραμάτων κατόπιν συμφώνου γνώμης της Ομοσπονδίας τηρουμένων και των διατυπώσεων του άρθρου 254 παρ. 6 του Νόμου 86/69, ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 4 του Ν. 177/1975, προς εμπλουτισμόν δια θηραμάτων
δ) Η δίωξις της λαθροθηρίας και μείωσις των επιβλαβών θηραμάτων
ε) Η ίδρυσις κυνηγετικών καταφυγίων, κυνηγετικών περιπτέρων, σκοπευτηρίων
στ) Η ίδρυσις λεσχών, εντευκτηρίων προς ενέργειαν φιλοθηραματικών και φιλοδασικών διαλέξεων προς εξύψωσιν της κυνηγετικής αγωγής των μελών, η οργάνωσις εορτών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων
ζ) Η άμεσος, ταχεία και καλή εξυπηρέτησις των μελών του Συλλόγου και η προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών αυτού.

Σύμφωνα με τα ο άρθρο 6 του καταστατικού:
«η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον του Κυνηγετικού συλλόγου. Η Γεν. Συνέλευσις ως κυρίαρχον Σώμα, επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί παντός θέματος ή ζητήματος ενδιαφέροντος τον Σύλλογον και τους σκοπούς του, αι δε νομίμως λαμβανόμεναι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν άπαντα τα μέλη του Συλλόγου έστω και αν ταύτα ήσαν απόντα ή και διαφωνήσαντα εις την λήψης αποφάσεως.
Ειδικώτερον η Γεν. Συνέλευσις:
α) εκλέγει το Δ/κον Συμβούλιον και την ελεγκτικήν επιτροπήν ανά διετίαν, κατά τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος
β) εγκρίνει τον απολογισμόν του προηγούμενου έτους
γ) αποφασίζει περί αγοράς ή διαθέσεως της ακινήτου περιουσίας του Συλλόγου, της ιδρύσεως καταφυγίων εκτροφείων και περί παντός εν γένει θέματος αναγομένου εις τους σκοπούς του συλλόγου, όπερ ήθελεν ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος αριθμός των μελών ή το Δ.Σ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 10, μεταξύ άλλων, το Διοικητικόν Συμβούλιον:
«α) Μεριμνά περί της ακριβούς εκτελέσεως των διατάξεων περί θήρας, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών συνελεύσεων
β) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκρισην εις την Γενικήν Συνέλευσιν τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν
γ) Συνεργάζεται μετά των τοπικών Αρχών και των ανωτέρων των Διοικητικών Συμβουλίων και Κυνηγετικών Οργανώσεων, δια την μελέτην και υιοθέτησιν προσφόρων μέσων, αφορώντων την προστασίαν και ανάπτυξιν του θηράματος
δ) Καταστέλλει πάσαν κατάχρησιν και απειθαρχείαν, δυναμένας να εκθέσουν το κύρος του Συλλόγου και την αξιοπρέπειαν των κυνηγών ως αθλητών
ε) Επεμβαίνει, εφ’ όσον ήθελε ζητηθή, εις τας μεταξύ κυνηγών αναφυομένας διενέξεις κατά την άσκησιν της θήρας».

Τέλος, η ελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 14:
«………. ελέγχει τας οικονομικάς πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να εξετάζη τα οικονομικά συμφέροντα του Ταμείου οποτεδήποτε, επίσης να εισηγήται την σύγκλισιν Γενικής Συνελεύσεως όταν θεωρή ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μετά το πέρας του ελέγχου η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικώς εις την Γεν. Συνέλευσιν έγγραφον έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου».

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ.

^